Fogyatékosügyi támogatási keret 2022.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet
a 2022. évi Fogyatékosügyi támogatási keretre

1.    A pályázat célja:
A fogyatékkal élő személyek érdekérvényesítését, a fogyatékos személyek és családjaik életvitelét, életminőségük javítását, rehabilitációját célzó programok támogatása, továbbá a fogyatékosügyi területen tevékenykedő szervezetek folyamatos működésének elősegítése. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjában (továbbiakban: HEP) foglalt – elsődlegesen a fogyatékkal élők célcsoportra vonatkozó – intézkedésekhez kapcsolódóan, az abban foglalt célok elősegítése.

A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság (továbbiakban: Bizottság) pályázati úton a Fogyatékosügyi támogatási keretből (továbbiakban: Keret) támogathatja:
a) azokat a programokat, melyek elősegítik a HEP-ben foglalt – elsődlegesen a fogyatékkal élők célcsoportra vonatkozó – célok és intézkedések megvalósulását,
b) a pályázó működésének elősegítését, amennyiben az elősegíti a HEP-ben foglalt – elsődlegesen a fogyatékkal élők célcsoportra vonatkozó – célok és intézkedések megvalósulását, különösen az alábbiak vonatkozásában:
• székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével, indokolt esetben felújításával és karbantartásával kapcsolatos költségek (ingatlan bérleti és fenntartási díja, ezzel kapcsolatos közműdíjak, irodaszer stb.),
• irodai gépek (számítógép, monitor, nyomtató, szkenner, szoftver, másoló, telefon stb.), eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása;
c) fogyatékosügyi területen működő szervezetek tevékenységének elősegítését,
d) esélyegyenlőség elvének érvényesülését támogató programokat,
e) programokat, szakmai fórumokat, rendezvényeket, kezdeményezéseket, melyek a fogyatékkal élő emberek életminőségének javítását szolgálják,
f) fogyatékosügyi területen megvalósuló közösségi programokat,
g) a fogyatékkal élő személyek ellátását érintő programokat, ismeretterjesztő, illetve integrált kulturális rendezvények megszervezését,
h) prevenciós és rehabilitációs programokat,
i) fogyatékkal élő személyek ellátásával foglalkozó szervezetek szakembereinek képzését, továbbképzését és szakmai fórumok rendezését,
j) fogyatékkal élő személyek munkavállalását elősegítő kezdeményezéseket,
k) fogyatékkal élő személyek ellátását biztosító intézmények szolgáltatás bővítését, a meglévő szolgáltatások folyamatosságának biztosítását,
l) egyéb, méltánylást érdemlő egyedi, ágazathoz kapcsolódó programok, célok megvalósítását.

2.    A pályázók köre:
A Bizottság a Keretből az alábbi szervezetek számára nyújthat támogatást:
a)    egyesületek,
b)    alapítványok,
c)    szegedi székhelyű adószámmal rendelkező szervezetek.

A Bizottság azon szervezetek számára nyújt támogatást, amelyek támogatott tevékenységüket szegedi lakosok javára végzik. Az egyesületek, alapítványok esetén további feltétel a szegedi székhely, vagy Szegeden működő tagszervezet, csoport, valamint, hogy a törvényszéki nyilvántartásban tárgyév január 1. napján már szerepeltek.

3.    Rendelkezésre álló keretösszeg: 8 000 eFt.

4.    Pályázati támogatás mértéke:
Pályázati úton megítélhető támogatási összeg felső határa 300 eFt.
A Bizottság a pályázatok elbírálása során fenntartja magának a döntés jogát, hogy a beadott pályázatok közül melyiket, milyen mértékű támogatásban részesíti.

5.    A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 11. napja.

A Pályázati űrlapot 1 példányban kell kitölteni és az alábbi címre kell benyújtani:

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

A pályázati dokumentáció az alábbi kötelező elemeket tartalmazza, melyet a felsorolás szerinti sorrendben kell becsatolni:
1.    Ellenőrző lap
2.    Pályázati űrlap
3. „Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról” nyomtatvány
4.   „Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről” nyomtatvány (csak abban az esetben szükséges kitölteni és csatolni a pályázathoz, ha érintettség áll fenn)
5.    Pályázat tartalmi leírása
6.    Költségvetés részletezése
7.    Nyilvántartásba vételre vonatkozó bírósági bejegyzés vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás

Az 1-4. pont alatt szereplő nyomtatványokat a Humán Közszolgáltatási Iroda által kiadott pályázati dokumentáció tartalmazza.
Az 5-7. pontok alatt szereplő dokumentumokat a pályázónak kell külön becsatolni.

A pályázó szervezet képviselőjének akadályoztatása esetén meghatalmazott személy is eljárhat, ebben az esetben azonban meghatalmazás csatolása szükséges. A meghatalmazást eredeti példányban szükséges benyújtani.

6.    Pályázat benyújtásának feltételei:
•    a pályázó szervezet a pályázati dokumentáció kitöltésével terjesztheti elő igényét,
•    egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be,
•  a támogatás csak kiegészítő támogatásként nyújtható, a pályázó által kötelezően biztosítandó önerő mértéke a pályázatban igényelt támogatás 10 százaléka, mely a szervezetben végzett, a program megvalósulásához kapcsolódó közösségi munka formájában, pénz egyenértékének feltüntetésével is biztosítható.

7.    A pályázati űrlap beszerezhető:
–    Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Irodáján (továbbiakban: Iroda)
–    Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáról (www.szegedvaros.hu)

8.    Pályázati összeférhetetlenség:
Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1) bekezdése értelmében azon pályázó:
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

9.    Pályázati támogatás folyósítása:
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely e törvény előírásai szerint letétbe helyezte beszámolóját. Erre tekintettel nyertes pályázat esetén a letétbe helyezés igazolását követően kerül sor a támogatás kifizetésére. Amennyiben már rendelkezésre áll a dokumentum, az a pályázathoz mellékelhető.

10.    A pályázat elszámolásának módja:
Fő szabály szerint a Keretből támogatásban részesítettek a tárgyévet követő év május 31-ig, az Iroda által az adott Kerethez kapcsolódóan kiadott segédlet alapján kötelesek elszámolni.

11.     A pályázattal kapcsolatos szabályokat teljes körűen:
•    az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet,
•    a 2022. évi Fogyatékosügyi támogatási keret és az Idősügyi támogatási keret felhasználási szabályzata,
•    a Fogyatékosügyi támogatási keretre vonatkozó koncepció,
•    a kerethez kapcsolódóan kiadott elszámolási segédlet
tartalmazza.

 

Letölthető dokumentumok:

Fogyatékosügyi támogatási keret 2022. – Felhasználási szabályzat

Fogyatékosügyi támogatási keret 2022. – Koncepció

Fogyatékosügyi támogatási keret 2022. – Pályázati felhívás

Fogyatékosügyi támogatási keret 2022. – Pályázati űrlap /.doc formátum/

Fogyatékosügyi támogatási keret 2022. – Pályázati űrlap /.pdf formátum/