Idegenforgalmi támogatási keret 2022.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2022. évi Idegenforgalmi támogatási keretre

A pályázat célja: szegedi turisztikai rendezvények, fesztiválok, tanulmányutak, továbbképzések és a tartózkodási idő növelését szolgáló fejlesztések, illetve Szegedet és térségét reprezentáló kiadványok, programajánlatok megjelenésének támogatása.

A pályázati forrásból kizárólag 2022. április 1. és 2023. április 30. között megrendezésre kerülő programok, rendezvények, projektek támogathatók.

A pályázat keretösszege: 8.000.000 forint.

Pályázhatnak: Idegenforgalmi tevékenységet végző szegedi székhelyű vagy szegedi telephellyel rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, nem önkormányzati szervezetek, egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok, melyek tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik. Csak adószámmal és bankszámlával rendelkező szervezetek pályázhatnak.

Nem pályázhatnak: Politikai szervezetek, magánszemélyek, továbbá önkormányzati, állami vagy egyházi fenntartású intézmények, költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, továbbá olyan szervezet, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

A tárgyévben az Idegenforgalmi támogatási keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program, programsorozat támogatását kérheti. Több, egymástól tartalmilag eltérő cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással járhat. Az igényelhető és elnyerhető összeg a megvalósítani kívánt cél bekerülésének legfeljebb 50%-a, minimális összege 50 ezer Ft, maximum 500 ezer forint lehet.

Jelen pályázati felhívás alapján vállalkozási/gazdasági célra nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 351, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban 1407/2013/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit is.

Pályázni kizárólag az „Idegenforgalmi támogatási keret pályázat – 2022” adatlapon lehet. Az adatlap, a pályázatot részletesen leíró koncepció és szabályzat, valamint a szükséges nyilatkozatok letölthetők az Internetről: a www.szegedvaros.hu címről (Pályázatok).

A pályázat kötelező mellékletei (a pályázattal együtt kell benyújtani):
•    a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV-igazolás (ún. illetőségigazolás),
•    a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat,
•    a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó nyilatkozat,
•    a pályázat tárgyát képező program költségvetése (bevételek fő források, illetve kiadások fő kiadáscsoportok szerint).

A pályázónak sikeres pályázat esetén, a támogatás kiutalása előtt igazolnia kell, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte beszámolóját.

A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálynak címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) postai úton kell benyújtani, „Idegenforgalmi támogatási keret pályázat 2022” megjelöléssel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 26. (a postára adás dátuma).

A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázati kiírás részét képezi a 2022. évi Idegenforgalmi támogatási keret koncepciója és felhasználásának szabályzata.

Letölthető pályázati anyagok:

Idegenforgalmi támogatási keret 2022. – Nyertesek

Idegenforgalmi támogatási keret 2022. – Adatlap

Idegenforgalmi támogatási keret 2022. – De minimis nyilatkozat

Idegenforgalmi támogatási keret 2022. – Pályázati felhívás

Idegenforgalmi támogatási keret 2022. – Felhasználási koncepció

Idegenforgalmi támogatási keret 2022. – Felhasználási szabályzat

Idegenforgalmi támogatási keret 2022. – Közpénz közzétételi kérelem

Idegenforgalmi támogatási keret 2022. – Közpénz nyilatkozat

Idegenforgalmi támogatási keret 2022. – Tájékoztató a közpénz nyilatkozathoz

Idegenforgalmi támogatási keret 2022. – Elszámolólap

Idegenforgalmi támogatási keret 2022. – Számlaösszesítő jegyzék