Idősügyi támogatási keret – 2019 júliusi beadás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet
a 2019. évi Idősügyi támogatási keretre
Nyugdíjas szervezetek programjainak támogatása
címmel

1. A pályázat célja:
Nyugdíjas egyesületek, alapítványok, nyugdíjasklubok programjaihoz támogatás biztosítása.

A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság (továbbiakban: Bizottság) pályázati úton az Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban: Keret) támogathatja:
a) nyugdíjas szervezetek által szervezett programokat,
b) nyugdíjas szervezetek közötti kapcsolattartást, és ezek megvalósítását biztosító     kezdeményezéseket,
c) az aktív időskor fenntartását célzó programokat,
d) az idősek közösségi kapcsolattartásának segítését, a generáción belüli     szolidaritás erősítését,
e) egyéb, méltánylást érdemlő egyedi, ágazathoz kapcsolódó programokat, célok     megvalósítását.

Támogatás alapítványnak csak rendezvények, programok megvalósítására adható.

2. A pályázók köre:

I.  A Bizottság a Keretből az alábbi szervezetek számára nyújthat támogatást:
a) egyesületek,
b) alapítványok,
c) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Művelődési Házak, melyek nyugdíjasklub működését, mentorálását biztosítják.

II.    A I. a)-b) pontokban szereplő szervezetek esetén feltétel, hogy a törvényszéki nyilvántartásba legalább egy éve bejegyzésre került és e nyilvántartásban fennálló adatairól kiállított kivonatában vagy alapszabályában, alapító okiratában szerepeljen idősekre, nyugdíjasokra vonatkozó tevékenység.
További kitétel a szegedi székhely, vagy Szegeden működő tagszervezet, csoport, melynek támogatására, programjának megvalósítására irányul a pályázat.

3. Rendelkezésre álló keretösszeg: 11.100 eFt.

4. Pályázati támogatás mértéke:
Pályázati programonként megítélhető támogatási összeg felső határa 500 eFt.
A Bizottság a pályázatok elbírálása során fenntartja magának a döntés jogát, hogy a beadott pályázatok közül melyiket, milyen mértékű támogatásban részesíti.

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat benyújtásának határideje 2019. július 1. napja.

A Pályázati űrlapot számítógéppel 1 példányban kell kitölteni és az alábbi címre kell benyújtani:

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

A pályázati dokumentáció az alábbi kötelező elemeket tartalmazza, melyet a felsorolás szerinti sorrendben kell becsatolni:
1. Ellenőrző lap
2. Pályázati űrlap
3. „Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról” nyomtatvány
4. „Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről” nyomtatvány (csak abban az esetben szükséges kitölteni és csatolni a pályázathoz, ha érintettség áll fenn)
5. Pályázat tartalmi leírása
6. Költségvetés részletezése
7. Egy évnél nem régebbi nyilvántartásba vételre vonatkozó bírósági bejegyzés vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás

Az 1-4. pont alatt szereplő nyomtatványokat a Humán Közszolgáltatási Iroda által kiadott pályázati dokumentáció tartalmazza.
Az 5-7. pontok alatt szereplő dokumentumokat a pályázónak kell külön becsatolni.

A pályázó szervezet képviselőjének akadályoztatása esetén meghatalmazott személy is eljárhat, ebben az esetben azonban meghatalmazás csatolása szükséges. A meghatalmazást eredeti példányban szükséges benyújtani.

6. Pályázat benyújtásának feltételei:

 • a pályázó szervezet a pályázati dokumentáció kitöltésével terjesztheti elő igényét,
 • a 2. I. a)-b) pontokban szereplő szervezetek csak egy pályázatot nyújthatnak be,
 • a 2. I. c) pontban szereplő szervezetek a – kereteik között működő, mentorált – nyugdíjasklubok számától függően több pályázatot is benyújthatnak,
 • a pályázó szervezet létezését a nyilvántartásba vételre vonatkozó – 1 évnél nem régebbi – bírósági bejegyzéssel vagy a szervezet adószámát igazoló – 1 évnél nem régebbi – NAV igazolással kell alátámasztani,
 • a támogatás csak kiegészítő támogatásként nyújtható, a pályázó által kötelezően biztosítandó önerő mértéke a pályázatban igényelt támogatás 10 százaléka, mely a szervezetben végzett, a program megvalósulásához kapcsolódó közösségi munka formájában, pénz egyenértékének feltüntetésével is biztosítható.

7. A pályázati űrlap beszerezhető:

 • Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Irodáján
 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapjáról (www.regi.szegedvaros.hu)

8. Pályázati összeférhetetlenség:
Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1)-(2) és (5) bekezdése értelmében azon pályázó:
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

9. A beérkezett pályázatokat a Bizottság 2019. október 16. napjáig bírálja el.

10. Pályázati támogatás folyósítása:
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely e törvény előírásai szerint letétbe helyezte beszámolóját. Erre tekintettel nyertes pályázat esetén a letétbe helyezés igazolását követően kerül sor a támogatás kifizetésére. Amennyiben már rendelkezésre áll a dokumentum az a pályázathoz mellékelhető.

11.  A pályázat elszámolásának módja:
Fő szabály szerint a Keretből támogatásban részesítettek a tárgyévet követő január 31-ig, az Iroda által az adott Kerethez kapcsolódóan kiadott segédlet alapján kötelesek elszámolni.

12.  A pályázattal kapcsolatos szabályokat teljes körűen:

 • az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet,
 • a 2019. évi Fogyatékosügyi támogatási keret és az Idősügyi támogatási keret felhasználási szabályzata,
 • az Idősügyi támogatási keretre vonatkozó koncepció,
 • a kerethez kapcsolódóan kiadott elszámolási segédlet
  tartalmazza.

Letölthető pályázati anyagok:

Idősügyi támogatási keret 2019 – pályázati felhívás

Idősügyi támogatási keret 2019 – pályázati űrlap

Idősügyi támogatási keret 2019 – koncepció

Idősügyi támogatási keret 2019 – szabályzat