Idősügyi támogatási keret 2021.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet
a 2021. évi Idősügyi támogatási keretre

1.    A pályázat célja:
Az idősügyi területen működő szervezetek programjainak, tevékenységének, működésének támogatása.

A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság (továbbiakban: Bizottság) pályázati úton az Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban: Keret) támogathatja:
a)    nyugdíjas szervezetek által szervezett programokat,
b)    nyugdíjas szervezetek működésének elősegítését,
c)    nyugdíjas szervezetek közötti kapcsolattartást, és ezek megvalósítását biztosító kezdeményezéseket,
d)    idősügyi célok érdekében a helyi érdekérvényesítő tevékenységek segítését,
e)    az idős emberek élethelyzetét, életminőségét javító programokat,
f)    az aktív időskor fenntartását célzó programokat,
g)    az idősek közösségi kapcsolattartásának segítését, a generáción belüli szolidaritás erősítését,
h)    az idős korosztályt érintő (pl.: egészségügyi tárgyú) ismeretterjesztő előadások szervezését,
i)    egyéb, méltánylást érdemlő egyedi, ágazathoz kapcsolódó programokat, célok megvalósítását.

2.    A pályázók köre:
I.    A Bizottság a Keretből az alábbi szervezetek számára nyújthat támogatást:
a)    egyesületek,
b)    alapítványok,
c)    szegedi székhelyű adószámmal rendelkező szervezetek,
ca) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Művelődési Házak, melyek nyugdíjasklub működését, mentorálását biztosítják.
A Bizottság azon szervezetek számára nyújt támogatást, amelyek támogatott tevékenységüket szegedi lakosok javára végzik. Az egyesületek, alapítványok esetén további feltétel a szegedi székhely, vagy Szegeden működő tagszervezet, csoport, valamint, hogy a törvényszéki nyilvántartásban tárgyév január 1. napján már szerepeltek.

II.    A I. a)-b) pontokban szereplő szervezetek esetén feltétel, hogy a törvényszéki nyilvántartásba legalább egy éve bejegyzésre került és e nyilvántartásban fennálló adatairól kiállított kivonatában vagy alapszabályában, alapító okiratában szerepeljen idősekre, nyugdíjasokra vonatkozó tevékenység.
További kitétel a szegedi székhely, vagy Szegeden működő tagszervezet, csoport, melynek támogatására, programjának megvalósítására irányul a pályázat.

3.    Rendelkezésre álló keretösszeg: 20.000 eFt.

4.    Pályázati támogatás mértéke:
Pályázati úton megítélhető támogatási összeg felső határa 500 eFt.
A Bizottság a pályázatok elbírálása során fenntartja magának a döntés jogát, hogy a beadott pályázatok közül melyiket, milyen mértékű támogatásban részesíti.

5.    A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat benyújtásának határideje 2021. július 26. napja.

A Pályázati űrlapot 1 példányban kell kitölteni és az alábbi címre kell benyújtani:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

A pályázati dokumentáció az alábbi kötelező elemeket tartalmazza, melyet a felsorolás szerinti sorrendben kell becsatolni:
1.    Ellenőrző lap
2.    Pályázati űrlap
3. „Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról” nyomtatvány
4.  „Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről” nyomtatvány (csak abban az esetben szükséges kitölteni és csatolni a pályázathoz, ha érintettség áll fenn)
5.   Pályázat tartalmi leírása
6.   Költségvetés részletezése
7.   Nyilvántartásba vételre vonatkozó bírósági bejegyzés, egy évnél nem régebbi törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatokról kiállított kivonat, vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás

Az 1-4. pont alatt szereplő nyomtatványokat a Humán Közszolgáltatási Iroda által kiadott pályázati dokumentáció tartalmazza.
Az 5-7. pontok alatt szereplő dokumentumokat a pályázónak kell külön becsatolni.

A pályázó szervezet képviselőjének akadályoztatása esetén meghatalmazott személy is eljárhat, ebben az esetben azonban meghatalmazás csatolása szükséges. A meghatalmazást eredeti példányban szükséges benyújtani.

6.    Pályázat benyújtásának feltételei:
•    a pályázó szervezet a pályázati dokumentáció kitöltésével terjesztheti elő igényét,
•    a 2. I. a)-c) pontokban szereplő szervezetek csak egy pályázatot nyújthatnak be,
•    a 2. I. c) pont ca) alpontban szereplő szervezetek a – kereteik között működő, mentorált – nyugdíjasklubok számától függően több pályázatot is benyújthatnak,
•    a támogatás csak kiegészítő támogatásként nyújtható, a pályázó által kötelezően biztosítandó önerő mértéke a pályázatban igényelt támogatás 10 százaléka, mely a szervezetben végzett, a program megvalósulásához kapcsolódó közösségi munka formájában, pénz egyenértékének feltüntetésével is biztosítható.

7.    A pályázati űrlap beszerezhető:
•    Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Irodáján
•    Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáról (www.szegedvaros.hu)

8.    Pályázati összeférhetetlenség:
Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1)-(2) és (5) bekezdése értelmében azon pályázó:
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

9.    Pályázati támogatás folyósítása:
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely e törvény előírásai szerint letétbe helyezte beszámolóját. Erre tekintettel nyertes pályázat esetén a letétbe helyezés igazolását követően kerül sor a támogatás kifizetésére. Amennyiben már rendelkezésre áll a dokumentum, az a pályázathoz mellékelhető.

10.     A pályázat elszámolásának módja:
Fő szabály szerint a Keretből támogatásban részesítettek a tárgyévet követő május 31-ig, az Iroda által az adott Kerethez kapcsolódóan kiadott segédlet alapján kötelesek elszámolni.

11.     A pályázattal kapcsolatos szabályokat teljes körűen:
•    az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 2/2021. (II. 01.) önkormányzati rendelet,
•    a 2021. évi Fogyatékosügyi támogatási keret és az Idősügyi támogatási keret felhasználási szabályzata,
•    az Idősügyi támogatási keretre vonatkozó koncepció,
•    a kerethez kapcsolódóan kiadott elszámolási segédlet
tartalmazza.

Letölthető dokumentumok:

Idősügyi támogatási keret 2021. – Felhasználási szabályzat

Idősügyi támogatási keret 2021. – Koncepció

Idősügyi támogatási keret 2021. – Pályázati felhívás

Idősügyi támogatási keret 2021. – Pályázati űrlap