Oktatási támogatási keret 2019 – “B” típusú pályázat

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2019. évi Oktatási támogatási  keretre.

(1) A pályázat célja:
a) óvodai, iskolai, városi szintű kulturális, oktatási rendezvények támogatása,
b) az általános és középiskolás korosztály öntevékenységének és érdekképviseletének kialakulását segítő célok,
c) tehetséges diákok részvételének támogatása tanulmányi versenyeken,
d) diákok és egyetemi hallgatók részvételének támogatása külföldi programokon,
e) ifjúsági közösségi terek fejlesztése.

(2) Pályázatot nyújthatnak be:

  • szegedi székhelyű, adószámmal rendelkező civil szervezetek, továbbá melyeknek Szegeden        működik hivatalos tagszervezete és tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik, (csak  adószámmal és bankszámlával rendelkező szervezetek pályázhatnak, figyelem: alapítvány csak  program megvalósításához kérhet támogatást),
  • szegedi székhelyű kulturális, közművelődési intézmények,
  • kulturális, közművelődési tevékenységet végző szegedi székhelyű gazdasági társaságok,
  • a (1) d) pontjában meghatározott célokra szegedi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos diákok, egyetemi hallgatók.

(3) Nem pályázhatnak politikai szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

(4) A rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint.

(5) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet (Vhr.) 9. § (20) bekezdése alapján az Oktatási támogatási keret felhasználásáról a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság dönt.

(6) Pályázni csak a Művelődési Osztály által kiadott pályázati adatlapon lehet. Az adatlap, a pályázatot részletesen leíró koncepció és szabályzat, valamint a szükséges nyilatkozatok letölthetők a: a www.regi.szegedvaros.hu honlapról (Pályázatok).

(7) A pályázatokat a Művelődési Osztályra kell benyújtani, nyomtatott formában kitöltve, postai úton. Az aláírás nélkül benyújtott, a pályázati kiírásnak nem megfelelő, továbbá a határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár. Hiányosan kitöltött pályázat esetén az osztály e tényről értesíti a pályázót, legfeljebb 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása vagy a pályázati feltételeknek való meg nem felelés esetén a kérelmeket – mint érdemi elbírálásra alkalmatlant – a bizottság elutasítja.

(8) A tárgyévben az Oktatási támogatási keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással járhat. Az igényelhető és elnyerhető összeg legfeljebb a bruttó összköltség 70%-a, maximum 300 000 Ft lehet, és nem lehet kevesebb 50 000 forintnál.
Pályázni kizárólag az „Oktatási támogatási keret pályázat – 2019” adatlapon lehet.

(9) A pályázat kötelező mellékletei (a pályázattal együtt kell benyújtani):
– a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet
adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás),
– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat,
– a pályázat tárgyát képező program költségvetése (bevételek fő források, illetve kiadások fő
kiadás-csoportok szerint).
– az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke szerinti de minimis támogatásokra vonatkozó nyilatkozat.

(10) A pályázónak sikeres pályázat esetén, a támogatás kiutalása előtt igazolnia kell, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte beszámolóját.

(11) A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálynak címezve, kizárólag postai úton (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani, „Oktatási támogatási keret pályázat 2019” megjelöléssel.

(12) Beadási határidő: 2019. évben folyamatosan.

(13) A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.
A pályázati kiírás részét képezi a 2019. évi Oktatási támogatási keret koncepciója és felhasználásának szabályzata.

Szeged, 2019. március

        Dr. Botka László
Szeged Megyei Jogú Város polgármestere

Letölthető pályázati anyagok:

Oktatási támogatási keret 2019 – felhívás

Oktatási támogatási keret 2019 – adatlap

Oktatási támogatási keret 2019 – koncepció

Oktatási támogatási keret 2019 – szabályzat

Közpénz közzétételi kérelem

Közpénz nyilatkozat

De minimis nyilatkozat