Oktatási támogatási keret 2021.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
OKTATÁSI TÁMOGATÁSI KERET

A rendelkezésre álló keretösszeg: 9,6 millió forint.
       
       „A” típusú pályázat

 (1) A pályázat célja:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanulók tartalmas szabadidő eltöltésének támogatása, valamint olyan rendezvény- és programlátogatások biztosítása, melyek formálják életmódjukat, ismeretet nyújtanak, a hagyományok teremtését, ápolását szolgálják.
A keret elsősorban óvodai, iskolai tanulmányi kirándulásokon, osztálykirándulásokon, valamint önkormányzati fenntartású intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által nyújtott, a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltését szolgáló rendezvényeken történő részvételt, valamint az ezzel kapcsolatos útiköltséget biztosítja a gyermekek és tanulók számára.

(2) Pályázatot nyújthatnak be: Szegeden működő nevelési-oktatási intézmények (állami, önkormányzati és egyéb fenntartású óvodák, általános iskolák és középfokú iskolák). Amennyiben a pályázó nem önállóan gazdálkodó szervezet, megjelöli azt a közreműködő szervezetet (pl. fenntartó, iskolai alapítvány, egyesület stb.), mely befogadja a támogatást és a pályázati adatlap aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás összegét a támogatási célra használja fel.

  „B” típusú pályázat

(3) A pályázat célja:
a) óvodai, iskolai, városi szintű kulturális, oktatási rendezvények támogatása,
b) az általános és középiskolás korosztály öntevékenységének és érdekképviseletének kialakulását segítő célok,
c) tehetséges diákok részvételének támogatása tanulmányi versenyeken,
d) diákok és egyetemi hallgatók részvételének támogatása külföldi programokon,
e) ifjúsági közösségi terek fejlesztése.

(4) Pályázatot nyújthatnak be:
– szegedi székhelyű, adószámmal rendelkező civil szervezetek, továbbá melyeknek Szegeden működik hivatalos tagszervezete és tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik, (csak adószámmal és bankszámlával rendelkező szervezetek pályázhatnak, figyelem: alapítvány csak program megvalósításához kérhet támogatást),
– szegedi székhelyű kulturális, közművelődési intézmények,
– kulturális, közművelődési tevékenységet végző szegedi székhelyű gazdasági társaságok,
– a (3) d) pontjában meghatározott célokra szegedi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos diákok, egyetemi hallgatók.

(5) Nem pályázhatnak politikai szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

(6) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 2/2021. (II. 01.) önkormányzati rendelet (Vhr.) 9. § (10) bekezdése alapján az Oktatási támogatási keret felhasználásáról a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság dönt.

(7) Pályázni csak a Művelődési Osztály által kiadott pályázati adatlapon lehet, melyet a Művelődési Osztály elektronikus úton megküld valamennyi érintett nevelési-oktatási intézménynek („A” típusú pályázat esetén), illetve letölthető a www.szegedvaros.hu honlapról („B” típusú pályázat esetén).

(8) A pályázatokat a Művelődési Osztályra kell benyújtani, nyomtatott formában kitöltve. Az aláírás nélkül benyújtott, a pályázati kiírásnak nem megfelelő, továbbá a határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár. Hiányosan kitöltött pályázat esetén az osztály e tényről értesíti a pályázót, legfeljebb 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása vagy a pályázati feltételeknek való meg nem felelés esetén a kérelmeket – mint érdemi elbírálásra alkalmatlant – a bizottság elutasítja.

(9) A „B” típusú pályázatra a tanévben egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással járhat. Az igényelhető és elnyerhető összeg legfeljebb a bruttó összköltség 70%-a, maximum 300 000 Ft lehet, és nem lehet kevesebb 50 000 forintnál.

(10) A  „B” típusú pályázat kötelező mellékletei (a pályázattal együtt kell benyújtani):
– a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás),
– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat,
– a pályázat tárgyát képező program költségvetése (bevételek fő források, illetve kiadások fő kiadás-csoportok szerint).

(11) A „B” típusú pályázat esetén a  pályázónak a támogatás kiutalása előtt igazolnia kell, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte beszámolóját.

(12) A pályázókat – az elbírálást követően – a Művelődési Osztály értesíti, a támogatottak listáját a támogatott cél és a megítélt támogatás feltüntetésével az önkormányzat internetes oldalán nyilvánosságra hozza a döntést követő 10 napon belül.

(13) A Támogató a nyertes intézményekkel kétoldalú (közreműködő szervezet esetén háromoldalú) megállapodást köt.

(14) A támogatás 2021. szeptember 1. és 2022. június 15. között használható fel, és a támogatásban részesített legkésőbb 2022. augusztus 31-éig köteles a Művelődési Osztály által kiadott elszámolási nyomtatványokon („Szakmai beszámoló”, „Számlaösszesítő jegyzék”) a támogatott cél megvalósulásáról elszámolni.

(15) Az elszámolási kötelezettséget a szerződésben előírt határidőig nem teljesítő támogatott 3 évig újabb támogatást nem kaphat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

 (16)  Beadási határidő:

  • 2021. október 9. („A” típusú pályázat esetén)
  • a 2021/22-es tanévben folyamatos („B” típusú pályázat esetén)

(17) A pályázatokat kizárólag postai úton Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) „Oktatási támogatási keret pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.

 

 

Letölthető dokumentumok:

Oktatási támogatási keret 2021 – Eredmény

Oktatási támogatási keret 2021. – Pályázati felhívás

Oktatási támogatási keret 2021. – Felhasználási koncepció

Oktatási támogatási keret 2021. – Felhasználási szabályzat

Oktatási támogatási keret 2021. – Közpénz közzétételi kérelem

Oktatási támogatási keret 2021. – Közpénz nyilatkozat

Oktatási támogatási keret 2021. – Tájékoztató a közpénz nyilatkozathoz

Oktatási támogatási keret 2021. – Adatlap A

Oktatási támogatási keret 2021. – Adatlap B

Oktatási támogatási keret 2021. – “A pályázat” – döntés