Sportkeret 2019 – Utánpótlás-nevelés támogatása c. pályázat

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2019. évi Sport keret Utánpótlás-nevelés támogatása címmel

A pályázat célja: azon sportszervezetek támogatása, amelyeknek elsődleges célja az utánpótláskorú sportolók nevelése.
A kérelmek elbírálása során előnyt élvez azon sportszervezet, amelyik az alábbi elvárások közül eleget tesz valamelyik pontnak:

1. Az utánpótlás-nevelés érdekében rendelkezik bázisiskolával, és együttműködésüket részletes, kétoldalú megállapodás rögzíti.

2. Az utánpótlásból kinövő sportolója számára saját egyesületen belül biztosítja a lehetőséget ahhoz, hogy a felnőtt korcsoportba fellépve folytathatja az élvonalban a versenyzést.

3. Együttműködési megállapodást köt más szegedi sportszervezettel, amely vállalja, hogy befogadja és versenyezteti a felnőtt korcsoportot elérő sportolóját.

A pályázat keretösszege:    10 millió forint

Pályázhatnak:

adószámmal, bankszámlaszámmal rendelkező, szegedi székhelyű sportszervezetek (szakosztályi bontásban), továbbá olyan szervezetek, melyeknek Szegeden működik hivatalos tagszervezete vagy telephelye, vagy tevékenységét a szegedi lakosok szolgálatára végzi.

Nem pályázhatnak:

–  alapítványok, politikai jellegű szervezetek, pártok, magánszemélyek,
– látvány-csapatsportágakat (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, jégkorong, vízilabda, röplabda) képviselő sportszervezetek,
– azon szervezetek, amelyek az önkormányzattal kötött együttműködés keretében a tárgyévben egyéb költségvetési előirányzatból támogatást kapnak, kivéve, ha a pályázat tárgya az együttműködési megállapodás céljától eltérő tárgyú.

A tárgyévben a Sport keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással járhat. Az igényelhető összeg a megvalósítani kívánt cél bekerülésének legfeljebb 35 %-a lehet. A támogatási összeg alsó határa 50 ezer forint.

Pályázni kizárólag a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság által jóváhagyott, „Sport keret pályázat – 2019 – Utánpótlás-nevelés támogatása” adatlapon lehet.

Az adatlap, a pályázati feltételeket részletesen leíró koncepció és szabályzat, a szükséges nyilatkozatok letölthetők az Internetről: a www.regi.szegedvaros.hu címről (Pályázatok, keretek).

A pályázat kötelező mellékletei: (a pályázattal együtt kell benyújtani):

– a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás,
– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat,
– a pályázó sportszervezet és valamelyik oktatási intézmény, vagy másik sportszervezet között megkötött  együttműködést igazoló megállapodás,
– az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű  támogatásokra vonatkozó nyilatkozat,
– a pályázat tárgyát képező program költségvetése (bevételek fő források, illetve kiadások fő kiadás-csoportok szerint).

Támogatás akkor nyújtható a pályázónak, ha a a pályázat benyújtásakor már rendelkezik a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20 %-ot kitevő pénzeszközzel. Ez az összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatásból.

Sikeres pályázat esetén a pályázónak a támogatás kiutalása előtt igazolnia kell, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte beszámolóját.

A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályának címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.), egy példányban kell benyújtani, „Sport keret pályázat 2019 – Utánpótlás-nevelés támogatása” megjelöléssel.

A pályázat elszámolásának módját az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet, a 2019. évi Sport keret felhasználási szabályzata, valamint a kerethez kapcsolódóan kiadott segédlet tartalmazza.
Az elszámoláskor a pályázónak az Önkormányzattól kapott támogatási összeg mellett, a pályázat benyújtásakor rendelkezésre állt, legalább 20 %-os önerő felhasználásával is el kell számolnia.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24. (amennyiben postán adják fel, a postára adás dátuma). A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázati kiírás részét képezi a 2019. évi Sport keret felhasználásának koncepciója és szabályzata.

Letölthető pályázati anyagok:

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Felhasználási koncepció és szabályzat

Közpénz nyilatkozat

Közpénz közzétételi kérelem

Tájékoztató közpénz nyilatkozathoz

De minimis nyilatkozat