Felhívás közterület-használati díj mentességről

Tisztelt Ügyfeleink!

A kormányzati döntéseken alapuló korlátozó intézkedések és a koronavírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel tett ajánlások következtében, valamint a gazdasági következmények enyhítése érdekében, segítve ezzel azokat a Szegeden működő vállalkozásokat, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató cégeket és természetes személyeket, amelyek érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkeznek, Szeged MJV Önkormányzata rendeletet alkotott a közterület-használat rendjének veszélyhelyzet idején történő eltérő szabályairól  ( 13/2020. (III. 26.) önk. rend.).
A rendelet teljes szövege az alábbi linken érhető el: https://regi.szegedvaros.hu/rendeletek/

A rendeletben foglaltak szerinti azon érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkezők, (továbbiakban engedélyesek) akik 2020. március 11. és 2020. március 31. között a már engedélyezett közterület-használatot teljes mértékben megszüntetik, illetve azok, akik a közterületen lévő felépítmény vonatkozásában rendelkeznek érvényes közterület-használati engedéllyel, és ezen felépítményben folytatott tevékenységüket teljes mértékben megszüntetik,  2020. április 1 napjától közterület-használati díj fizetési kötelezettségük teljesítése alól mentességet kapnak a veszélyhelyzet elhárulásáig.

Azok, akik olyan érvényes közterület használati engedéllyel rendelkeznek, melyben a közterület-használat kezdő időpontja március 31. napját követő, veszélyhelyzet fennállása alatti időszakra esik, és tevékenységüket nem kezdik meg, ezen időszakra szintén mentesülnek a közterület-használati díj fizetési kötelezettség alól a veszélyhelyzet elhárulásáig.

A közterület-használati díj teljesítése alóli mentesség a veszélyhelyzet idejére, de legfeljebb 2020. június 30. napjáig biztosítható.
A mentességhez az engedélyeseknek a rendelet melléklete szerinti nyilatkozatot kell tenniük Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Közterületi Csoportjánál, mely nyilatkozat az alábbi helyen érhető el:

https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok
(nyomtatvány elnevezése: Közterület-használat díjmentességhez nyilatkozat veszélyhelyzetben)

Figyelemmel Magyarország Kormányának a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletében 2020. március 28. napjától bevezetett kijárási korlátozásra, a nyilatkozatot elsődlegesen elektronikus úton az https://epapir.gov.hu oldalon, valamint ügyfélkapun/cégkapun keresztül küldhetik meg a Hivatal részére, ezen kívül a Szeged, Széchenyi tér 11. sz. alatt e célra kihelyezett gyűjtőládában helyezhetik el. Lehetőség van továbbá a nyilatkozat elsőbbségi küldeményként postai úton történő megküldésére.

Azon közterület-használók esetében, akik a felépítményt bérbe adták, a mentesség további feltétele, hogy a fent említett nyilatkozathoz csatolniuk szükséges a bérlő azon nyilatkozatát is, mely a tevékenység szüneteltetésének, a bérlemény zárva tartásának tényét és kezdő időpontját tartalmazza.

Felhívom a figyelmet, hogy a formanyomtatványok benyújtási határideje: 2020. április 8.

Szeged, 2020. március 26.

Dr. Martonosi Éva
jegyző

A teljes felhívás letölthető innen