YOUMIG program

hungary uk_flag
magyar verzió english version

.

Youmig_logo szeged_mjvo_cimer
Projektbemutatás Programok Szakmai anyagok Galéria Linkek
Projekt ismertetése  Szegedi nyitórendezvény
(2017. május 25-26.)
 Nyitórendezvény prezentációja Nyitórendezvény képei
(2017. május 25-26.)
www.interreg-danube.eu/youmig
 Szabadkai tanulmányút
(2017. október 24.)
 Szabadkai tanulmányút
(2017. október 24.)
www.interreg-danube.eu/youmig
 2. szegedi konferencia
(2018. április 17.)
2. szegedi konferencia
(2018. április 17.)
3. szegedi konferencia
(2018. október 15.)
3. szegedi konferencia
(2018. október 15.)
Záró rendezvény
(2019. június 3.)
Záró rendezvény
(2019. június 3.)
Kapcsolódó anyagok
Helyi stratégia
Local strategy

 

.

Elindult a fiatalok nemzetközi vándorlását mérő kutatás, a YOUMIG – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata is partner a nemzetközi projektben

Új kutatást indít a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „YOUMIG: A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai – intézményi eszköztár és együttműködési csatornák fejlesztése” címmel, amely 2017. január 1-jétől 2019. június 30-áig tart. A projekt célja, hogy feltárja a fiatalok (15–34 éves korosztály) vándorlásának okait, családalapítási és munkavállalási trendjeit. A tudományosan feltérképezett folyamatok megismerése révén további kiemelt cél a döntéshozatal, a helyi szolgáltatások támogatása. Az Európai Unió finanszírozásával létrejövő projekt vezetését a KSH pályázaton nyerte el, és 8 európai ország 16 intézménye vesz részt benne.

YOUMIG országok (1. ábra)
A projektben nyolc szakmai partner – a Szerb Köztársaság Statisztikai Hivatala; Bulgária Statisztikai Hivatala; az Informatikai és Statisztikai Hivatal (INFOSTAT), Szlovákia; a Bécsi Egyetem (UNIVIE), Ausztria; a Délkelet-Európa Kutatóintézet (IOS), Németország; a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Románia; a Társadalomtudományi Kutatóintézet, Szerbia, valamint a Szlovén Gazdaságkutató Intézet – vesz részt. A szakmai partnereken felül a YOUMIG-hoz a Népességkutató Szövetségi Intézet, Németország és Ausztria Statisztikai Hivatala, valamint a fejlesztések fő „terepéül” szolgáló önkormányzati szintről hét ország hét partnerönkormányzata társult. Magyarországon Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el a partnerségből adódó feladatokat.

terkep02

A YOUMIG projekt megvalósítása nagyban épít a 2012–2014 között, ugyancsak a KSH vezetésével megvalósított SEEMIG (Managing Migration in South East Europe – www.seemig.eu) elnevezésű transznacionális együttműködési projekt eredményeire és partnerségére.

A YOUMIG projekt

A „YOUMIG: A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai – intézményi eszköztár és együttműködési csatornák fejlesztése” elnevezésű projekt a fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásait méri, ugyanakkor a résztvevő országok és intézmények intézményi eszköztárának és együttműködési csatornáinak fejlesztésére irányul.
A projekt elsősorban a kivándorlási, bevándorlási és visszavándorlási folyamatokban közvetlenül érintett települések élén álló helyi döntéshozók számára nyújt támogatást és hasznos információkat. Ez azt jelenti, hogy a YOUMIG eredményei révén a régió települései jobban tudják majd mérni a fiatalok kivándorlásának, visszavándorlásának és a külföldi fiatalok bevándorlásának hatásait, és meghozni a szükséges intézkedéseket az alábbi, helyi szinten releváns területeken:
– munkaerőpiaci kereslet és kínálat;
– családalapításhoz, gyermekvállaláshoz kötődő szakpolitikák;
– oktatásügy;
– egészségügy és szociális védelem.

Fókuszban a fiatalok vándorlása
A Duna menti régióban a fiatalok vándorlási folyamatai az elmúlt években egyre inkább erősödnek, az ezzel kapcsolatos nehézségek az adminisztráció és a helyi szolgáltatások több szintjén is jelentkeznek. A jelenségnek újszerű mozgatórugói vannak (például az online kommunikációs csatornák használata), ezek a helyi fejlesztések szempontjából is kiemelten fontosak. A fiatalok kivándorlása komoly emberi erőforrásbeli, elsősorban munkaerő-piaci hiányt okozhat, valamint a beáramló materiális transzferek (pl. hazaküldött pénzek) szempontjából is vizsgálandó jelenség.
A projekt sikeres megvalósításához a nemzetközi konzorcium szakértői egy adekvát kvalitatív és kvantitatív módszertant állítanak össze, melynek a legfontosabb szakmai elemei a következők:
– helyi és regionális szintű társadalmi-gazdasági helyzetelemzés, különös tekintettel a fiatalok életstratégiáinak feltérképezésére;
– a fiatalok vándorlásával kapcsolatos statisztikai módszertani áttekintés (adminisztratív források adattartalma, minősége és fejlesztési lehetőségei);
– a fiatalok vándorlásának fejlesztéspolitikai szempontú mérőszámainak kialakítása, és az eredmények beépítése a helyi szintű tervezési folyamatokba;
– helyi felmérés a statisztikai módszertani fejlesztések tesztelésére;
– pilot projektek, szervezetfejlesztés és stratégiaalkotás az érintett településeken.

A magyarok vándorlása a statisztikák szerint
A magyar állampolgárok elvándorlására és visszavándorlására vonatkozó adatok több forrásból is származhatnak, de az elvándorlás mértékének nyomon követésére alapvetően a hazai regiszterek és a külföldi, úgynevezett tükörstatisztikák szolgálnak. A magyar állampolgárok elvándorlásának mérése leginkább az egészségbiztosítás nyilvántartásaira, a más országokban készült bevándorlási statisztikákra és egyéb, például az Európai Unió tagállamainak munkaerő-felméréseire támaszkodik. A kivándorlás mértékének erősödése 2008-ban kezdődött, jelentősebb megerősödése 2010-től mutatható ki. A kivándorlás erősödésével párhuzamosan a visszavándorlók száma is emelkedik. Az Eurostat adatai alapján az adott év január 1-jén európai országokban tartózkodó magyar állampolgárok száma 2000 és 2015 közötti időszakban folyamatos bővülést mutat, 74 ezer főről 370 ezer főre nőtt.
A 2012 és 2014 között zajlott SEEMIG kutatás megállapította, hogy 2013 elején 350 ezer fő volt azoknak a kivándorolt magyaroknak a száma, akik 1989 után, és legalább egy évvel a felmérés előtt hagyták el Magyarországot. A SEEMIG projekt további fontos eleme volt a kivándorló magyar állampolgárok a három fő célország – Németország, Nagy-Britannia és Ausztria – szerinti összetételének vizsgálata. A Nagy-Britanniába települők például különösen fiatalok: az adatfelvételkor átlagéletkoruk 33 év volt, kiköltözésük idején pedig mindössze 29 évesek voltak.
Ugyanakkor az egészségbiztosítási rendszer nyilvántartásának feldolgozott adatai alapján az is ismert, hogy a 15–34 éves korosztályt érinti a legerőteljesebben a kivándorlás (2. ábra). A YOUMIG projekt az ő igényeik, szükségleteik feltérképezésével foglalkozik majd.

diagram

Forrás: Demográfiai évkönyv 2015 (az OEP adatai alapján).

Fejlesztési lehetőségek
A YOUMIG projekt kiemelten kezeli a helyi önkormányzatokat, felismervén, hogy a vándorlás hatásai erősen megmutatkoznak a helyi szolgáltatások szintjén. A projekt fejlesztési céljai között szerepel a települések helyi szintű fejlesztési stratégiájának bővítése, különösképpen a fiatalok ki-, be- és visszavándorlásával összefüggő igazgatási feladatok jobb ellátása érdekében. Az adminisztratív adatforrások minőségének javítása, a becslési eljárások és a helyi adatgyűjtésekkel kapcsolatos szakmai vita és tudásmegosztás az összes szereplő számára értékes ismereteket hozhat. A fejlesztésekre összpontosító projektcsomag a vándorlással kapcsolatos önkormányzati ügyintézés racionalizálására, a szervezeti struktúra az új feladatok mentén történő kiépítésére törekszik.

A projekt eredményei nyomon követhetőek a www.interreg-danube.eu/youmig oldalon.

Központi Statisztikai Hivatal és
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

split_youmig_Szeged

.

 

Youmig_logoINFORMATION POINT
Open hours:
Monday – Tuesday – Thursday 08.00 – 15.00
Wednesday: 08.00 – 17.30
Friday: 08.00 – 12.30
szeged_mjvo_cimer
Location: 11 Széchenyi Square
Phone: +36 80 820 302 (free)
+36 62 564 364 (for Hungarian residents)
Email: youmig@szeged.eu

 

Arrival and stay
 • Residence in Hungary
 • Health Insurance matters
 • Matters related to birth, marriage, family relationships and death
 • Work
 • Lost & found
 • Car parking
 • Pets
Support services
 • Pharmaceutical subsidy
 • House allowance
 • Regular child protection benefit
 • Birth grant
 • Funeral benefitHousing allowance
Education:
 • Creches and childcare services
 • Kindergarten enrolmentBirth grant
How can we help?
Information for young people dealing with administrative issues

 

Relating news:
YOUMIG – Local kick-off meeting in Szeged (25-07-2017)
YOUMIG – Study visits: Szeged to Subotica (25-01-2018)
Local Status Quo Analysis